Merkintäohjeet

Tavoite: 200 000€

Osakkeiden merkitseminen suoritetaan lähettämällä sähköposti osoitteeseen:

visa-matti@varastopanimo.fi

 Laita viestiin seuraavat tiedot:

 • Merkittävien osakkeiden lukumäärä, yhden osakkeen hinta 200€
 • Osakkeiden maksajan nimi.
 • Osakkeiden omistajan nimi.
 • Osakkeiden omistajan Hetu/Y-tunnus.
  • (Tietoturvasyistä Hetu suositellaan laittamaan pankkisiirron viestikenttään)
 • Postiosoite, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite.

Maksa merkattu osakemäärä kokonaisuudessaan JouHos Oy:n tilille FI80 4213 0010 0518 24

Merkintä katsotaan maksetuksi sillä hetkellä, kun merkintähinta on kokonaisuudessaan siirtynyt Yhtiön pankkitilille. Yhtiön hallituksella on yksinomainen oikeus merkintöjen hyväksymiseen. Jos hallitus ei hyväksy merkintää, palautetaan maksu kokonaisuudessaan.

Liittyen 15.2.2022 pidettyyn ylimääräiseen yhtiökokoukseen, me osakkeenomistajat olemme yksimielisesti päättäneet seuraavaa:

  1. Yhtiö laskee liikkeelle 1000kpl B-sarjan osakkeita. B-osakkeilla ei ole äänioikeutta, mutta kuitenkin täysi oikeus voitonjakoon.
  2. Olemassa olevat 355 A-osaketta muutetaan yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti niin, että yksi osake vastaa jatkossa kahtakymmentäviittä osaketta. Muutoksen jälkeen A-osakkeita on siis 8875kpl.
  3. Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti järjestetään julkinen maksullinen osakeanti seuraavin ehdoin:
   – Liikkeelle lasketaan uusia osakkeita enintään 1000kpl määrältään enintään 200.000,- euroa
   – Yhdestä osakkeesta maksettava merkintähinta on 200,- euroa
   – Osakeanti merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (svop)
   – Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä uudet osakkeet annetaan
   – Uusien osakkeiden merkintä katsotaan tapahtuneeksi, kun maksu on suoritettu yhtiön pankkitilille
   – Uusien osakkeiden liikkeellelaskun peruste on yhtiön taloudellisen aseman vahvistaminen, kausipuskurin valmistaminen sekä tuotantotilan- ja prosessin kehittäminen.

Osakkeiden merkintäaika

‍Osakeanti alkaa 15.2.2022 ja päättyy 31.5.2022. Osakeanti päättyy aiemmin, jos kaikki merkittäväksi tarjotut 1000 osaketta on merkitty ja maksettu.

Osakkeiden merkintä ja maksaminen

Osakkeiden merkintä ja maksaminen tehdään Yhtiön ilmoittamalle pankkitilille. Merkintä katsotaan maksetuksi sillä hetkellä, kun merkintähinta on kokonaisuudessaan siirtynyt Yhtiön pankkitilille. Yhtiön hallituksella on yksinomainen oikeus merkintöjen hyväksymiseen. Ylimerkintätilanteessa hallitus voi myös keskeyttää osakeannin.

Osinko

Kaikilla osakkeilla on oikeus yhtiön voitonjakoon. Yhtiökokous päättää vuosittain mahdollisesta osingonjaosta, yhtiön taloudellinen tilanne, investointi- ja rahoitustarpeet huomioon ottaen.

Muuta

Sijoittajalla on merkinnän yhteydessä velvollisuus ilmoittaa yhtiölle nimensä, henkilötunnuksensa, Y-tunnuksensa tai vastaavan virallisen tunnuksensa, sähköpostiosoitteensa sekä postiosoitteensa. Yhtiöllä on oikeus pyytää sijoittajalta (luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö) kaikkia välttämättömiä henkilöllisyyden todistamiseen tarvittavia asiakirjoja. Sijoittaja on vastuussa yhteystietojensa sekä mahdollista osingonmaksua varten ilmoitetun pankkitilin tietojen oikeellisuudesta. Sijoitus ei ole talletussuojan piirissä. Sijoitus ei ole pääomaturvattu.

Arvopaperimarkkinalakia ei sovelleta

Yhtiön osakkeet eivät ole arvopaperimarkkinalain mukaisia arvopapereita. Osakeannista ei laadita arvopaperimarkkinalain mukaista esitettä tai muutoin sovelleta arvopaperimarkkinalain säännöksiä.